Lr gelį iš sąnarių nuomonių

Muzikos terapijoje teko dalyvauti tik kartą, nes patalpoje buvo tik minkšti krėslai ir viena lova su išgulėta, niekuo neuždengta pagalve aišku, ji nebuvo ir dezinfekuojama. Vertinimo skalė iš esmės yra verbalinio laipsnio skalė, kurioje pasirinktas žodis atitinka tam tikrą rangą. Tokiu mastu skausmas vertinamas pagal veido išraišką, galūnių ir kūno motorines reakcijas, žodines reakcijas arba elgesio ir vegetatyvinių pokyčių derinį.

Prekybos tinklas „Maxima“

Pirkėjai giria jų efektyvumą ir pigumą. Medikai skeptiškai vertina tokį pasirinkimą — veterinarinių preparatų poveikis žmonių sveikatai neištirtas.

lr gelį iš sąnarių nuomonių

Šiaulietis veterinarijos gydytojas Paulius Šėvelis patvirtino, kad tepalai, geliai — populiariausias pirkinys, kurį žmonės naudoja sau. Pirkėjai giria, esą gyvūnams skirti tepalai poveikiu pranoksta gaminius žmonėms.

Gėlių festivalis Pakruojo dvare ir degustacija Joniškėlyje

Pasirinkimą lemia ir kone triskart mažesnė veterinarinių preparatų kaina. Pavyzdžiui, tepalas arkliams — kiek sutepsi iš mažo buteliuko?

Pasak P. Šėvelio, tepalų sudėtis — mentolis, eukaliptų eterinis aliejus, kamparas. Naudoja sportininkai Veterinarijos gydytojas mato, jog kai kurie pirkėjai nedrįsta pasakyti, kad vaistus perka sau. Klausiu, kokį arklį turi, kas arkliui nutiko: patempta, sumušta Kiti išeidavo į koridorių ir prisėsdavo ant palangės.

Res­pub­li­ki­nė Klai­pė­dos li­go­ni­nė pa­cien­tams grą­ži­na svei­ka­tą

Kitas jaunas vyras po stuburo operacijos, kuriam buvo skirta purvo procedūra nugarai, visą skirtą procedūros laiką tiesiog stovėjo, atsirėmęs į ramentus ir į sieną koridoriuje, nes jam nebeužteko kušetės. Pasiūlymas: Parafinui ir purvui šildyti turėtų būti atskira patalpa. Šalia praktikanto turėtų dirbti patyręs specialistas. Turi būti pritaikyta patalpa, paaukštintos kėdės pacientams po klubo sąnario operacijos.

lr gelį iš sąnarių nuomonių

Psichologo konsultacija. Atvykus į psichologo konsultaciją, psichologė pasakė, kad vietoje individualios konsultacijos ji siūlo dalyvauti paskaitoje apie emocijų valdymą. Pasiteiravus, ar būtų galima pasikonsultuoti individualiai, specialistė pasakė, kad dažniausiai pacientai nenori konsultuotis individualiai, todėl ji ir siūlo dalyvauti paskaitoje, tačiau paskyrė individualią konsultaciją.

Sutartu laiku atvykus į konsultaciją, psichologė maloniai pasiūlė prisėsti ant kabinete esančių kėdžių tokių pat, kurios stovėjo ir purvo terapijos kabinete.

lr gelį iš sąnarių nuomonių

Užsiminus specialistei, kad po klubo sąnario operacijos negalima sėstis ant žemos kėdės, moteris sutriko, nes kitokių kėdžių kabinete nebuvo. Konsultacija vyko psichologei sėdint, o pacientei stovint atsirėmus į palangę.

lr gelį iš sąnarių nuomonių

Muzikos terapija. Muzikos terapijoje teko dalyvauti tik kartą, nes patalpoje buvo tik minkšti krėslai ir viena lova su išgulėta, niekuo neuždengta pagalve aišku, ji nebuvo ir dezinfekuojama. Teko pagulėti toje lovoje, tačiau ekrane rodomo vaizdo nesimatė, nes jį užstojo priešais stovintys foteliai.

Farmacijos tepalo iš osteoartrito sąnarių

Pasiūlymas: įrengti muzikos terapijai skirtas patalpas ir pritaikyti jas pagal pacientų poreikius, nes tai - ne kino teatras. Antro aukšto koridoriuje ties psichologo, masažisto bei muzikos terapijos kabinetus stovi naujos kėdės, tačiau ant jų negali prisėsti asmenys po ortopedinių operacijų, nes kėdės skirtos sveikiems žmonėms.

Pasiūlymas: pastatyti ir kėdžių, pritaikytų ortopediniams pacientams. Apsilankius masažo kabinete jų yra kelijaunutė masažistė nustebo, kad asmuo po klubo sąnario operacijos negali atsigulti ant pilvo.

Ji stengėsi surasti vietą, kur pacientas galėtų atsisėsti, tačiau rado tik paaukštintą kėdę panaši į baro kėdę su atlošu, tokią pat, kokios stovi valgyklojeant kurios atsisėdus pacientei, nugaros masažą atlikti trukdė kėdės atlošas.

Reikėjo surasti kojai tokią padėtį, kad koja neišsisuktų ir masažistė galėtų pasiekti nugarą. Lygiai tokia pat situacija buvo ir kituose masažo kabinetuose. Masažams skirtų kabinetų baldai buvo seni ir susidėvėję, absoliučiai nepritaikyti asmenims po ortopedinės operacijos žr. Pasiūlymas: atnaujinti masažo kabinetus, įsigyti įrangą, tinkančią atlikti kokybišką masažo procedūrą ir pacientams po klubo sąnario operacijos.

Sanatorijos aplinka.

lr gelį iš sąnarių nuomonių

Sanatorijos hole šalia registratūros matyti ir visose reklaminėse nuotraukose stovi du - kavos ir gėrimų - automatai. Holą puošia dvi odinės minkštos sofos bei minkšti krėslai, stovi gražus žemas stalelis.

lr gelį iš sąnarių nuomonių

Susidaro įspūdis, kad viskas tik dėl įvaizdžio, tačiau niekas nepritaikyta ortopediniams pacientams, kuriems teikiamos reabilitacijos paslaugos. Teko prisitaikyti: kas rytą atsinešti indą su dangteliu, remiantis nugara į automatą, susipilti kavą ir neštis ją per visą sanatoriją į savo kambarį.

Vizualinė analoginio skausmo skalė (JŪSŲ).

Įrengti kavinukę kodėl neveikia Centro puslapyje reklamuojama kavinė? Po klubo sąnario operacijos rekomenduojama kiek galima daugiau vaikščioti. Aplinka aplink sanatoriją yra išpuoselėta, daug skulptūrų, šalia jūra, tačiau pavargus bevaikštant nėra nei vieno suolelio, skirto asmenims po klubo sąnario operacijos prisėsti, mat suoleliai yra skirti tik sveikiems žmonėms.

Pasiūlymas: pastatyti daugiau suolelių ir kai kuriuos iš jų tiesiog paaukštinti. Sta­cio­na­re gy­dy­ta dau­giau kaip 20 tūkst.

Tinka gyvuliams, tiks ir žmonėms?

To­kie pa­cien­tų srau­tai įro­do, kad esa­me ži­no­mi ir rei­ka­lin­gi, o re­gio­no gy­ven­to­jai aukš­tai ver­ti­na mū­sų li­go­ni­nės me­di­kų kva­li­fi­ka­ci­ją, iš­ty­ri­mo ir gy­dy­mo ga­li­my­bes, ir no­riai ren­ka­si svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gas mū­sų įstai­go­je.

Di­de­li pa­cien­tų srau­tai ir tei­kia­mų pa­slau­gų skai­čius, taip pat nuo­la­ti­nis veik­los efek­ty­vu­mo sie­ki­mas ir praė­ju­siais me­tais už­tik­ri­no sta­bi­lią įstai­gos fi­nan­si­nę si­tua­ci­ją.

To­dėl tu­rė­jo­me ga­li­my­bes ge­rin­ti įstai­gos inf­rast­ruk­tū­rą, įsi­gy­ti nau­jos, mo­der­nios me­di­ci­nos įran­gos. Ka­dan­gi di­džiau­sias įstai­gos tur­tas yra jos dar­buo­to­jai, la­bai džiu­gu, jog ga­lė­jo­me pa­di­din­ti at­ly­gi­ni­mus: gy­dy­to­jams ir slau­gy­to­joms jie pa­di­dė­jo 20 pro­c. Taip pat rei­kia pa­si­džiaug­ti, jog mū­sų li­go­ni­nę ge­rai ver­ti­na ne tik pa­cien­tai, bet ir jau­nie­ji me­di­kai: kaip ir kas­met, per­nai ko­lek­ty­vą pa­pil­dė virš dvi­de­šim­ties nau­jų įvai­rių spe­cia­ly­bių gy­dy­to­jų, tiek pat nau­jų slau­gy­to­jų.

Skauda sąnariai, noriu gyventi be operacijos

Įs­tai­ga pa­ti ak­ty­viai da­ly­va­vo ren­gi­ant me­di­kus: ji yra Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­to bei Vil­niaus uni­ver­si­te­to Me­di­ci­nos fa­kul­te­to re­zi­den­tū­ros ba­zė, Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to ir Klai­pė­dos vals­ty­bi­nės ko­le­gi­jos Svei­ka­tos moks­lų fa­kul­te­tų pra­kti­kos ba­zė.

Kas­met prii­ma­me pra­kti­kai po ke­lias­de­šimt slau­gos spe­cia­ly­bės stu­den­tų, jau­nų­jų gy­dy­to­jų in­ter­nų ir re­zi­den­tų, jie su­si­pa­žįs­ta su įstai­ga, jos tra­di­ci­jo­mis, dar­bo kul­tū­ra, to­dėl ne­keista, kad, bai­gę stu­di­jas, pa­gei­dau­ja dirb­ti mū­sų li­go­ni­nė­je.

Pil­vo ir en­dos­ko­pi­nės chi­rur­gi­jos sky­riu­je: chi­rur­gai be­ne pir­mie­ji uos­ta­mies­ty­je ir Va­ka­rų Lie­tu­vo­je la­pa­ros­ko­pi­nes on­ko­lo­gi­nes skran­džio ir sto­rų­jų žar­nų, nu­tu­ki­mo ope­ra­ci­jas pra­dė­jo at­lik­ti, nau­do­da­mie­si 3D tech­no­lo­gi­jo­mis — vaiz­do mo­ni­to­riu­je ste­bė­da­mi tri­ma­tį vaiz­dą; gy­dy­to­jai Al­gir­das Ka­si­liaus­kas ir Mig­lė Sta­ky­tė, ope­ruo­da­mi krū­ties vė­žiu ser­gan­čias pa­cien­tes, pir­mie­ji Lie­tu­vo­je ėmė tai­ky­ti nau­jau­sią krū­ties at­kū­ri­mo bū­dą iš sa­vų au­di­nių — mi­ni to­ra­ko­dor­sa­li­niu lo­pu kar­tu su rie­ba­lų per­so­di­ni­mu.

Lr gelį iš sąnarių nuomonių sky­riu­je: gy­dy­to­jas Ig­nas Riau­ba pir­mą kar­tą Lie­tu­vo­je at­li­ko vi­so rie­šo są­na­rio en­dop­ro­te­za­vi­mo ope­ra­ci­jas art­ro­ze ser­gan­tiems pa­cien­tams; įsi­sa­vin­tas ir pra­dė­tas tai­ky­ti stam­bių­jų są­na­rių art­ro­zės, ki­tų de­ge­ne­ra­ci­nių su­si­rgi­mų gy­dy­mas ka­mie­ni­nė­mis ląs­te­lė­mis, iš­skir­to­mis iš pa­ties pa­cien­to rie­ba­li­nio au­di­nio.

Pir­mą­sias pro­ce­dū­ras at­li­ko sky­riaus ve­dė­jas Val­das Ma­čiu­lis; gy­dy­to­jas Min­dau­gas Grik­šas per me­tus at­li­ko apie 20 klu­bo są­na­rio art­ros­ko­pi­jų — šios ope­ra­ci­jos te­bė­ra nau­jo­vė Lie­tu­vo­je.

Atsiliepimai apie Energetikas, UAB

Au­sų, no­sies ir gerk­lės li­gų sky­riu­je: įsi­gy­ta nau­ja ope­ra­ci­nė vi­deoen­dos­ko­pi­nė sis­te­ma, ku­ri pa­ge­ri­na vi­zua­li­za­ci­ją ope­ra­ci­jos me­tu ir už­tik­ri­na ge­res­nius ope­ra­ci­jų re­zul­ta­tus; pra­dė­tos en­dos­ko­pi­nės oto­chi­rur­gi­nės au­sų ope­ra­ci­jos, ku­rios at­lie­ka­mos be išo­ri­nio pjū­vio, kom­bi­nuo­jant mik­ros­ko­pi­nę ir en­dos­ko­pi­nę tech­ni­ką, to­dėl lei­džia pa­ma­ty­ti de­ta­les­nį bei pla­tes­nį ope­ra­ci­jos vaiz­dą, tad jos re­zul­ta­tai bū­na kur kas ge­res­ni; pra­dė­tos at­lik­ti dak­rio­cis­to­ri­nos­to­mi­jos ope­ra­ci­jos, pa­de­dan­čios at­sta­ty­ti aša­rų nu­te­kė­ji­mą iš aša­rų mai­še­lio į no­sį, kai su­trin­ka no­sies — aša­rų la­ta­ko praei­na­mu­mas ir funk­ci­ja.

Uro­lo­gi­jos sky­riu­je: tę­sia anks­čiau pra­dė­tus dar­bus — at­lie­ka­mos di­de­lės apim­ties on­ko­lo­gi­nės uro­lo­gi­nės ope­ra­ci­jos, vys­to­ma la­pa­ros­ko­pi­nė ir en­dos­ko­pi­nė uro­lo­gi­ja; mi­ni­ma­liai in­va­zy­viais me­to­dais diag­no­zuo­ja­ma ir gy­do­ma šla­pi­mo ta­kų ak­men­li­gė ir šla­pi­mo ne­lai­ky­mas. Jūsų atsakymai padės gerinti šių paslaugų pasiekiamumą, prieinamumą bei padės žmonėms, kuriems reikalinga pagalba. Užtikriname konfidencialumą ir patikiname, kad apibendrinti apklausos duomenys bus naudojami tik bendroms išvadoms, siekiant gerinti psichoterapijos naudos žinomumą.

Iš anksto dėkojame už Jūsų geranoriškumą. Ignaco Lojolos kolegijos Ortopedijos technologijų studijų programos studentas Aivaras Stravinskas.

Kelio sąnario artritas

Kviečiu jus sudalyvauti mano vykdomame tyrime, kurio tikslas yra įvertinti ortopedinių techninių priemonių įtaką reabilitacijos metu asmenims, patyrusiems kelio sąnario problemas. Tyrimo duomenys bus naudojami apibendrinti baigiamajame darbe, todėl informacijos konfidencialumas yra garantuotas. Tyrimo trukmė apie 2 minutės.

Jeigu sutinkate dalyvauti tyrime, prašome užpildyti anketą. Jeigu turite daugiau klausimų, kreipkitės į mano el.